Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden aandachtig door voordat je gebruik maakt van de website. Hieronder

worden alle voorwaarden benoemd voor het gebruik van de website en het beeldmateriaal.

Algemeen

Deze website is alleen bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden, en informatie over producten, diensten en acties geldt alleen binnen dit land. Deze website is niet gericht tot personen die zich elders bevinden. Door toegang te zoeken tot de website accepteer je dat je bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus je dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als je de site benadert, opnieuw te bekijken. Indien je niet bereid bent om in deze benoemde voorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze website.

Deze website (excl. websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door ons, Chef Star Catering, een bedrijf dat is gevestigd in Nederland. Door gebruik te maken van de website kom je overeen met de toepassing van het Nederlandse recht bij alle kwesties die zullen voortkomen uit het gebruik van de website en de inhoud hiervan.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © Chef Star Catering. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, en software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Chef Star Catering en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is je toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar en harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen voor informatie doeleinde en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkel reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden verander worden of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicaties, hetzij in vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere  website, het opnemen ervan in een andere website (framing) of het koppelen van andere websites, tenzij hiertoe vooraf

toestemming is verleend. Noch enige licentie, tenzij noch enig ander recht wordt verleend. Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door Chef Star Catering en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

 

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze website vormt geen medisch, juridisch of beleggingsadvies. Elke aansprakelijkheid van Chef Star Catering, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of

een andere aan de website gekoppelde website, met inbegrip van, doch niet uitsluitend,​ winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Verkrijgbaarheid van producten

Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid en geschiktheid ervan te worden ingewonnen.

 

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de website

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen, of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de website gekoppelde websites

Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere Internet websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Chef Star Catering verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor je interessante websites, zijn noch Chef Star Catering, noch de Chef Star Catering gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze

verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Chef Star Catering of de Chef Star Catering gelieerde bedrijven. Indien je op enig moment merkt dat je toegang tot een andere website hebt gekregen, kun je naar deze website terugkeren door op de "backwards"-pijl te klikken, of door het domeinadres van http://www.koftekoning.nl in te toetsen.

 

Door u versterkte informatie

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt je ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en staat je ervoor in dat gebruik door ons geen inbreuk oplevert op de rechten van derden. Op gedeelten van de website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de website is vermeld, hebben wij geen controle. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar

ons eigen goeddunken te redigeren of van de website te verwijderen.

 

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons via deze website verstrekt worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Beleid. Leest u het AVG reglement zorgvuldig voordat u ons informatie verstrekt.